areas

» Serveis Comptables i Fiscals
» Serveis Laborals 
» Assesoria d'Empreses

Serveis Laborals

Realització de nòmines, presentació i realització de les liquidacions a la Seguretat Social, gestió d'altes, baixes i modificacions de personal, càlcul d'indemnitzacions i liquidacions, declaracions IRPF, ...